9 Temmuz 2010

[bisikletle]Türkiye

Ekoturizm

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde turizm sektörü, diğer sektörlere kıyasla daha yüksek katma değer sağlayarak, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımını desteklemektedir. Dünya Turizm Örgütü'ne göre turizmde en hızlı büyüyen sektör, doğa turizmi ve onun bir alt bölümü olan ekoturizmdir.

Ekoturizmin çıkışı, gelişmesi ve rolü ile ilgili başlıca unsurlar:
 • Korunan alanlar ve yerel toplum için sermaye artışı.
 • Yerel halk için iş olanaklarının yaratılması.
 • Ziyaretçiler için çevresel eğitim.
 • Ekoturizmin, bozulmuş, tahrip edilmiş peyzajların restorasyonu için teşvik edici bir rol oynaması.

Ekoturizm, doğanın sürdürülebilirliği için kitle turizminin olumsuz çevresel etkilerine karşı alternatif bir turizm çeşididir. Çevre duyarlılığı ve sosyal bilinç duygusunun bir ürünü olan ekoturizm, günümüz turizm kaynaklarının gelecek kuşaklara aktarımını hedefleyen ölçülü, çevreye duyarlı ve yaşama saygılı bir turizm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ekoturizm, çevrenin ve bozulmasının farkındalığının artmasında, davranış ve kullanım şekillerinin değiştirilmesinde ve koruma için çevreye sahip çıkma bilincinin güçlenmesinde önemli bir etkendir.


Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir bir turizm, insan ve çevrenin birlikte varlığı ile doğal çevrenin insan üzerindeki olumlu etkisini en üst seviyeye çıkartmaya yöneliktir. Bu tür turizme bağlı olan sosyo-ekonomik kalkınmaya koşut doğal değerlerin, kültürel bütünlüğün, eko-sistemin ve biyolojik çeşitliğinin korunmasıdır. Bir koruma stratejisi olarak varlığı, doğanın ve doğayı kullanacak insanların 'bilinçli' ortak birlikteliğine bağlıdır.

İnsanların tüm yeryüzünde birbiriyle buluşması, kaynaşması ve barış içinde bir arada bulunmasını sağlayan turizm hareketleri, ancak böylesi bir anlayışla var olan değerlere zarar vermeden sürdürülebilir.


Ekoturizm ve Türkiye

Türkiye’nin ekoturizmdeki potansiyeli Avrupalı rakiplerine oranla çok somut biçimde daha fazladır. Çünkü bu ülkeler endüstriyelleşmiş ve nüfuslarının büyük bir kısmı kentleşerek otantik kültürlerini büyük oranda yitirmişlerdir. Türkiye’nin henüz gelişmekte olan bir ülke olması, doğal ve kırsal kültürel değerlerinin ve mirasının büyük bölümünün varlığını canlı biçimde sürdürüyor olması, Türkiye’nin bir çok yöresinde sürdürülebilir ekoturizm için büyük bir potansiyelin varlığını göstermektedir.


Ekoturizm Türleri

Ekoturizm çeşitli ölçütlere göre gruplandırılır. Bu ölçütler turizmde kullanılan araçlar (bisiklet, balon, at), gidilen yerin doğası (dağ, yayla, mağara), yapılan etkinliğin özelliği (akarsu, av, bilim, trekking) gibi çeşitlilik gösterir. Bunların arasında bisiklet turizmi de yer almaktadır.


Bisiklet Turizmi

Bisiklet turizmi yeni yaygınlaşmaya başlayan bir turizm türüdür. Bütün dünyada hızla yayılan doğa turizmi anlayışına paralel olarak ülkemizde de bir hayli ilgi toplamakta.

En eski ulaşım araçlarından biri olan bisiklet, performans geliştirmenin yanı sıra doğayı keşfetmenin verdiği zevkle bütünleşir. Bisikletle doğanın daha derinlerine, yol olmayan yerlerine gidebilir, her yerden rahatlıkla geçebilir, gerekirse elinize alıp taşıyabilir ve kısa sürede çok yer gezebilir, arazi koşullarıyla mücadele edebilmenin verdiği macera duygusunu yaşayabilirsiniz.

Bisikletin turizmde kullanılmasıyla:
 • Doğal ve tarihi dokunun korunması,
 • Çevreci bir şehircilik anlayışının oluşması,
 • Yerel halkın bisiklet turizmine aktif katılımıyla ekonomik kalkınmaya destek,
 • Farklı kültürlerle etkileşim ve
 • Ülkemizin tanıtımına katkı sağlanır.

Günlük yaşamda bisikletin temel ulaşım aracı olarak kullanılmasıyla da:
 • İnsan, toplum ve çevre sağlığı korunur,
 • Bilinçli bir toplum için gerekli şartlar yaratılır ve
 • Böylelikle yaşam kalitesi yükselir.

Doğa dostu bir spor ve ulaşım aracı olan bisikletle, kültür ve turizm ülkesi Türkiye’mizde doğanın ve yerel kültürlerin korunmasını sağlamak, spor ile turizmi birleştirmek ve bisiklet kullanımını toplum içinde yaygınlaştırmak düşüncesiyle [bisikletle]Türkiye projesi hazırlandı.


Bisikletle Türkiye

Flora ve fauna konusunda bir çok endemik türle dünyada eşine az rastlanır bir zenginliğe sahip olan ülkemizin ekoturizm alanındaki potansiyelini değerlendirip geliştirecek.

Bu kapsamda, Türkiye’nin farklı bölgeleri bisikletle dolaşılıp rotalar belirlenecek, ulaşım ve konaklama olanakları saptanıp, teknik bilgi, görsel malzemeler (fotoğraf / video), tarihi, doğal ve kültürel bilgilerle detaylandırılacak.

[bisikletle]Türkiye, ulusal ve uluslararası alanda tanıtım doğrultusunda derlenerek bir rehber niteliği kazanacak.


Sonuç


[bisikletle]Türkiye, yurdumuzu bisikletle keşfe çıkmak isteyen yerli ve yabancı gezginlere önemli bir rehber olacak. Farklı bölgelere yapılacak turlarda izlenecek rotalar, mesafe ve yol bilgileri, gezilip görülecek tarihi ve doğal güzellikler, kültürel unsurlar, konaklama ve yeme-içme hakkında bilgiler içerecek.